Tempus IV Project

EU EACEA

პროექტის შინაარსი

უმაღლესი განათლების სისტემა ვითარდება ახალი ტექნოლოგიების გამოყენების მიმართულებით და ყველა შესაძლებლობის გამოყენებით ცდილობს გააუმჯობესოს საგანმანათლებლო პროცესი. ეს თავისთავად გულისხმობს ინოვაციური ტექნოლოგიების განვითარებას და გამოყენებას. აღნიშნული სტრატეგიის მხარდასაჭერად გთავაზობთ მულტიდისციპლინური ინოვაციური ცენტრების დაარსებას ვირტუალური ლაბორატორიების შესაქმნელად ბიოლოგიასა და მედიცინაში (MICVL) პროექტის მონაწილე აღმოსავლეთ სამეზობლო ქვეყნების უნივესტეტებში (ENAU).  ამასთანავე, ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენებით უზრუნველყოფილი იქნება მჭიდრო კავშირი განათლებასა და მეცნიერებას შორის.
    ტექნოლოგიების საჭიროებამ უკვე შეცვალა სწავლისადმი დამოკიდებულება, შემეცნებითი პროცესები და შედეგები.  ახალგაზრდა თაობა აღზრდილია ციფრულ ტექნოლოგიებზე, ისინი ფიქრობენ ვიზუალურად და არა სწორხაზობრივად, ისინი იწვრთნებიან მრრავალამოცანიან ნიმუშებზე და უპირატესობას მულტიმედიურ გარემოს ანიჭებენ 3D ტექნოლოგიების ჩათვლით. ტრადიციულ სასწავლო გარემოში მათ მალე სწყინებათ და სჭირდებათ სტიმული რათა უგულისყუროდ არ იყვნენ.
     იმის და მიხედვით თუ როგორ შეცვალა ციფრულმა სამყარომ ინფორმაციისადმი ხელწვდომა და ინფორმაციის მართვა შესაძლებელია იმის დანახვაც თუ როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი გამოყენებულ იქნას საგნმანათლებლო პროცესში.
ა) სწავლება ციფრულ ერაში ძალზედ კოლაბორაციულია,

ბ) მოსწავლე არა მხოლოდ პასიური, ინფორმაციის მიმღებია, არამედ სწავლის პროცესში ასრულებს ძალზე აქტიურ, როლს, ავტორის, კრეატორის, შემფასებლის და კრიტიკული კომენტატორის.

გ) შედეგად სწავლის პროცესი ხდება IT ტექნოლოგიებზე დამოკიდებული.

მოთხოვნების და მიუხედავად IT ტექნოლოგიების სესაზლებლობები სრულად არარის გამოყენებული ბიოლოგიურ და სამედიცინო დარგებში. არის შესაძლებლობა ახალი კურსების შექმნისა და მათი შეფასების მეთოდების გაბვითარებისათვის. ევროპურ ქვეყნებშიც კი მხოლოდ რჩეულ უნივერსიტეტებს აქვთ ელექტრონული სწავლების სრულყოფილი მეთოდები. აღმოსავლეთ სამეზობლოს ქვეყნების უნივერსიტეტები (ასქუ) კი მხოლოდ ეხლა შეუდგნენ ამ გზას. მნიშვნელოვანია, რომ ისინი განვითარების ნაწილნი იყვნენ და არა მხოლოდ მოგვიანებით შემოუერთდნენ პროცესს შედეგის დონეზე, როგორც ეს უმეტესად ხდება ხოლმე.  ვირტუალური ლაბორატორიების შემქმნელი მულტიდსციპლინური ინოვაციური ცენტრის (ვლმიც) ჩამოყალიბება  ასქუ-ში პრობლემებს გადაწყვიტავს:

ა) სასწავლო პროცესისათვის ვირტუალური სიმულაციების შექმნით,

ბ) ვლმიც ფაკულტეტის მიერ სხვა ტიპის სიმულაციების შესაქმნელად გამოყენების გზით

გ) ფაკულტეტის კვლევით პროცესებში ჩართვით სწავლისა და განათლების ხარისხის ასამაღლებლად,

დ) სტუდენტების ჩართვით პროცესში - როგორც მომხმარებლისა და როგორც მოსწავლის

ძალიან მნიშვნელოვანი უპირატესობა, რაც გააჩნია ვირტუალური სიმულაციების შემქმნელ ინოვაციურ ცენტრს არის ის, რომ იგი ლიმიტირებული რესურსების (ფინანსური, ტექნიკური, თუ ადამიანური) მქონე უნიბვერსიტეტებს, კათედრებსა და ლაბორატორიებს მისცემს უნიკალურ შანსს უზრუნველყონ სრულყოფილი სასწავლო პროცესი, ვინაიდან ეს პროცესი წარიმარტება ვირტუალურად. ამავდროეულად, იაფი ვირტუალური ლაბორატორია იქნება ისეთივე ეფექტური, როგორც ნებისმიერი ევროპული ქვეყნის მაღალრეიტინგული უნივერსიტეტის თანამედროვე ლაბორატორია.  ასევე, ვირტუალური სიმულაციები ელექტრონული და დისტანციური სწავლების კარგ ხერხს წარმოადგენენ, რაც იკვეთება EACEA 158627 პროექტთან, რომელიც წარმატებით განხორციელდა სამხრეთ კავკასიის უნივერსიტეტებში. 

ვლმიც ის მიერ შექმნილი პირველი პილოტური პროდუქტი იქნება ვირტუალური ლაბორატორია სამედიცინო მიკრობიოლოგიაში საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო საფერურებისათვის. ვირტუალური ლაბორატორია სტუდენტებს მისცემს კვლევისა და განათლების  კომბინირების, თეორიისა და პრაქტიკის გაერთიანების საშუალებას. 

VMML მოიცავს შემდეგ უპირატესობებს:

a) საშიშ მიკროორგანიზმებთან და რეაქტივებთან მუშაობის გამოცდილებასი ტრენინგს,

b) ჩვეულებრივი ლაბორატორიის გარეთ ასპეტიურ ტექნიკასთან მუშაობის გამოცდილების შეძენას,

c) საკვებ არეებთან და სხვა რეაქტივებთან მუშაობის ულიმიტო და უფასო რესურსს,

d)ერთი საგანმანათელებლო წყაროს არსებობას, რომელიც მოიცავს პრაქტიკულის მასალებს, ტესტებს და ა. შ..,

e) სტუდენტის მიერ უკეთ მომზადებას ლაბორატორიული სამუშაოებისათვის

f) მრავლობითი შეცდომების დაშვების შესაძლებლობას სტუდენტის მხრიდან

g) კვლევითი მიზნებისათვის სიმულაციების დაგეგმვას და შექმნას

ვლმიც მდგრადი განვითარებისათვის ასქუ-ს თანამშრომლები გაივლიან შესაბამის ტრენინგებს ევროპულ უნივერსიტეტებში, შეიმუშავებენ ელექტრონული სწავლების სხვადასხვა მეთოდებს. შემდგომ მათ შეეძლებათ უნივერსიტეტის ტანამშრომნლების ტრენინგი შესაბამის ტექნოლოგიებში. ცენტრი გააგრძელებს ვირტუალური სიმულაციების შექმნას პროექტის დასრულების შემდეგაც. პროექტში გარგად არის აღწერილი ყველა პარტნიორი უნივერსიტეტის როლი . ასქუ განსაზღვრავენ პირველად პრობლემებს; საჭირო მატ-ტენიკურ ბაზას, სასწავლო რესურსებს და ა. შ. ერთობლივი გადაწყვეტილებები ააამაღლებენ პროექტის ხარისხს - განათლების, მეცნიერებისა და ინოვაციების დარგში ბიოსამედიცინო და სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებებისათვის.

 

პროექტის მიზნები

ამ პროექტის მთავარი მიზანია დაარსოს ბიოლოგიისა და მედიცინის მულტიდისციპლინური ინოვაციური ცენტრი (MICVL) რომელიც აწარმოებს ვირტუალურ სიმულაციის პაკეტებს საგანმანათლებლო მიზნით. ეს გულისხმობს , სწავლის ინოვაციურ გზებს და მეთოდებს , რომელიც წარმოდგენილი იქნება აღმოსავლეთ სამეზობლოს უნივესიტეტებში რათა დაინერგოს ტექნოლოგიებით  სწავლება, რამაც უნდა შეუწყოს ხელი და გააუმჯობესოს მოტივაცია და სწავლების მდგომარეობა , ევროპელი მხარეების დახმარებით, რომელთაც აქვთ გამოცდილება ამ საქმეში. ვირტუალური ლაბორატორია იქნება საგანმანათლებლო რესურსების კომპლექტი, რათა უზრუნველყოს განათლება და  სწავლება სპეციალური დისციპლინით ბიოლოგიასა და მედიცინაში. ჩვენ ვიმედოვნებთ  რომ MICVL გაზრდის სწავლის და გამოკვლევების მეთოდებს , რომლებიც ადეკვატურად ეწყობა საგანს და აძლევს  სტუდენტს უფრო  მდიდარი წარმოსახვის, მეტი გამოგონებისა და და გამოკვლევის საშუალებას რადგან მან დააკავშიროს თეორიული მასალა გამოკვლევასთან და პროფესიულ პრაკტიკასთან:
მიზანი 1 -  ბიოლოგიისა და მედიცინის მულტიდისციპლინური ინოვაციური ცენტრის დაარსება ვირტუალური ლაბორატორიების განტვითარებისთვის აღმოსავლეთ სამეზობლოში,
მიზანი 2 -ვირტუალური მედიცინის , მიკრობიოლოგიის ლაბორატორიის შექმნა როგორც საპილოტე პროგრამა MICVL - ის შესაქმნელად.
მიზანი 3 – VMML - ის ეფექტური სქემის განვითარება , კომერციალიზაცია და გაპიარება.
მიზანი 4 -  პროექტის პროდუქტის გავრცელება შიგნითა და გარეთა გავრცელების სტრატეგიით.
პროექტის  განხორციელება დაგეგმილია 4 საფეხურით
პირველი საფეხური ეკუთვნის ეფექტური გუნდის  ჩამოყალიბებას რეგიონულ ცენტრში TSU-ში .
თითოეული ცენტრი იქნება მართული 3 მთავარი წევრის  მიერ.
                          I. ინოვაციური, ტექნოლოგიური/გამოკვლევის ჯგუფი ჩართავს IT სპეციალისტებს, post graduated and Bsc სტუდენტებს მათემატიკისა და IT – ის დეპარტამენტიდან. ამ ჯგუფის მიზანი იქნება ის რომ  შექმნან ვირტუალური სიმულაციები (VS) რაც აგრეთვე ხელს შეუწყობს PhD პროექტს.
                        II. თეორიულ/საგანმანათლებლო ჯგუფი ჩართავს აკადემიკოსებს  შესაბამისი გამოცდილებით. ამ ჯგუფის მიზანი იქნება შექმნას შინაარსი პირველი (VS) ჯგუფისთვის. ჩვენ გავზარდეთ MSc და  BSc სტუდენტების რაოდენობა  პირველ და მეორე ჯგუფში.
                        III. ბიზნეს განვითარების ჯგუფი ჩართავს კონსულტანტს National intellectual Property - დან რეგიონულ  MICVL , რომელიც იქნება შერეული ჯგუფი   IT - ის სპეციალისტებისა  და  აკადემიკოსების. ჯგუფის მიზანი იქნება  IP (სერვერით) უზრუნველყოფა და საბოლოო პროდუქტის  მარკეტინგი და პიარი. ჩვენ უფრო მეტ აქცენტს გავაკეთებთ შესაბამისი IT კომპანიების ასარჩევად რათა დავადგინოთ კავშირი პროექტის სამომავლო მდგრადი განვითარებისთვის რომელსაც მოჰყვა გამოხმაურება 2012 წლის შეფასების დროს.
               მეორე საფეხურზე , ჩვენ ვგეგმავთ ENAU - ს ჯგუფის ინტენსიურ ტრენინგს IT - ისა და ბიომედიცინის ექსპერტებთან. რამოდენიმე ტრენინგი იქნება ორგანიზებული ვიდეო კონფერენციით.  პარალელურად  მუდმივი ინტენსიური ტრეინინგი იქნება ყველა ევროპულ პარტნიოთან  ვირტუალური ტექნოლოგიების  ექპსპერტებზე  დაყრდნობით. 
UoW:  ვირტუალური სწავლების  გარემო, ჯანმრთელობის და  უშიშროების  ვირტუალური  სიმულაციები   , პოდკასტები და  ვიდეო  გადაცემები.
UoW და UNIVAQ: პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება. 
UNIVAQ:  ადგილმდებარეობა ვირტუალურ სამყაროებში ;  OpenSim
UNIVAQ  და UBO : Unity 3D სიმულაციები ;
UBO:  მოწინავე გრაფიკული ინტერფეისი multicore პროგრამით
BIOANIM: მეცნიერული , საგანმანათლებლო ანიმაციის პროგრამული უზრუნველყოფა
 ამ სტადიაზე MICVL იქნება  აღჭურვილი კომპიუტერებით და პროგრამებით და იმუშავებენ ვებსაიტის დიზაინის შექმნაზე. 2012 წლის გამოხმაურების თანახმად  ჩვენ უნდა დავრწმუნდეთ რომ წინა ტემპუსის პროექტისთვის შეძენილი კომპიუტერები ნამდვილად გამოსადეგია დისტანციური სწავლებისთვის , მაგრამ ტექნიკა სწრაფად ძველდება.  MICVL - ისთვის შეუძლებელი იქნება უზრუნველყოს მაღალხარისხიანი ვირტუალური პაკეტები შესაბამისი დონის კომპიუტერული აღჭურვილობისთვის.
MICVL ის დანერგვა ENAU - ში  დამთავრდება როცა თითოეული  MICVL-ის სტატუსი იქნება ცალკე გაფომებული დოკუმენტი

თითოეული  MICVL  იქნება წარმოდგენილი როგორც სამკუთხედი 3 ჯგუფის რჩევებისგან.        6ივე  MICVL - ი  3 ENAU - დან  იქნება ჩართული  სამკუთხა კავშირის დასამყარებლად.
                         მესამე საფეხურის გეგმებია , რომ შეიქმნას ვირტუალური სამედიცინო მიკრობიოლოგიის ლაბორატორია (VMML) როგორც პილოტური სქემა. ამ მიზნით ჯგუფი II (განათლების)ჯგუფი I (ინოვაციური ტექნოლოგიური/საგამოკვლევო) -ის დახმარებით  ააწყობს აკდემიურ ნაწილს     თითოეული MICVL  ისთვის VMML - ის შეთავაზებით. ეს თანამშრომლობა იქნება მნიშვნელოვანი  შესაბამისი ტექნოლოგიის განსაზჭვრაში თითოეულ ასპეკტში ვირტუალური ლაბორატორიის შექმნისას. რესურსების არჩევანი  გასაგზავნი პლატფორმები და ტექნიკა იქნება ინფორმირებული ორივე საგანმანათლებლო და პარტიკული საჭიროებით, რათა საბოლოო გადაწყვეტილება იყოს გამოსაყენებელი და  პრაკტიკული და ეფექტური.